Regulament de organizare si functionare

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL

SOCIETATII ,,ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU “SA.
1. DISPOZITII GENERALE

1.1 Denumirea , forma juridica , sediul , durata
ART. 1. Denumirea
(1) Denumirea societăţii este Societatea “Administraţia Zonei Libere Giurgiu”
S.A., denumită în continuare Societate.
(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente
întrebuinţate în comerţ, emanând de la Societate, trebuie să se menţioneze
denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului, codul
de înregistrare fiscală.
ART. 2. Forma juridică

(1) Societatea este persoană juridică, organizată în societate pe
acţiuni, cu acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.
Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare, precum şi cu cele ale prezentului act constitutiv.
(2) Societatea „ Administraţia Zonei Libere Giurgiu” S.A. va
asigura utilizarea de către terţi, în mod liber şi nediscriminatoriu, a
bunurilor concesionate de la Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pe
care le administrează prin subconcesionare, închiriere sau asociere, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Activităţile desfăşurate de Societatea „Administraţia Zonei
Libere Giurgiu” S.A. pe teritoriul Zonei Libere Giurgiu se consideră
licenţiate prin actul de înfiinţare.

ART. 3. Sediul

Sediul social al Societăţii este în Zona Liberă Giurgiu, Municipiul
Giurgiu, Şos. Portului nr.1-2, Judeţul Giurgiu, România.
ART. 4. Durata
Societatea se constituie pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data
înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

ART. 5. Obiectul de activitate
(1) Conform prevederilor Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
(cu modificările şi completările ulterioare) şi a Hotărârii Guvernului nr.
788/1996 privind înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu (cu modificările şi
completările ulterioare), societatea are ca obiect principal de activitate
administrarea şi exploatarea suprafeţei declarată zonă liberă (închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate), precum şi
activităţi de prestări servicii.
(2) Activitatea principală este: 6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate:

ART.6.
In orice factura , oferta , comanda , tarif , prospect si alte documente
intrebuintate in comert , emanand de la Societate , trebuie sa se mentioneze cel putin
denumirea , forma juridica , sediul social , numarul din registrul comertului , codul
de inregistrare fiscala.

1.2 Conducerea si administrarea societatii

ART.7. Adunarea Generală a Acţionarilor
(1) Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în calitate de actionar unic al
Societatii, în conformitate cu prevederile art. 36, alin (3), lit. „c” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală (republicată, cu modificările şi
completările ulterioare), constituie Adunarea Generală a Acţionarilor şi
împuterniceşte următoarele persoane cu mandat special de reprezentare
(reprezentarea intereselor capitalului social) pentru atribuţiile prevăzute la art. 15
şi art. 16 din prezentul act constitutiv:
(2) Şedinţele împuterniciţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in
Adunarea Generale a Acţionarilor vor fi convocate de către preşedintele
Consiliului de Administraţie sau de catre Directorul General, ori de câte ori
este necesar.
(3) Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(4) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se întruneşte cel puţin o dată pe
an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent.
(5) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se convoacă, în afara
cazurilor prevăzute la art. 8, alin. (4) şi (5), la solicitarea acţionarului unic sau la
cererea Consiliului de Administraţie, care poate formula astfel de cereri.
(5) Adunarea Generală a Acţionarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă
de preşedintele Consiliului de Administraţie sau de catre Directorul General
în scris, cu menţionarea motivelor cererii şi anexarea, dacă este cazul, a
propunerilor ce vor fi supuse analizei. Comunicarea privind convocarea va
fi expediată pe adresa acţionarilor cu cel puţin 30 zile înainte de data
prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor.
(6) Adunarea Generală a Acţionarilor, ordinară sau extraordinară, poate lua
hotărâri şi fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru convocare, în
situaţii excepţionale, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului act
constitutiv pentru validarea hotărârilor adoptate.

(7) Şedinţele Adunărilor Generale ale Acţionarilor au loc la sediul Societăţii sau
în orice alt loc menţionat în convocare.
(8) Atribuţiile Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor se
diferenţiază potrivit legii.
(9) Hotărârile Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare se iau cu majoritatea
voturilor exprimate.

ART. 8. Consiliul de Administraţie
(1) Societatea “Administraţia Zonei Libere Giurgiu” S.A. este condusă de un
Consiliu de Administraţie compus din 5 membrii.
Membrii Consiliului de Administraţie îşi exercită activitatea cu precădere în
domeniul profesional al fiecăruia, astfel: tehnic, economic, juridic, comercial,
investiţional.
În exercitarea atribuţiilor, Consiliul de Administraţie emite decizii semnate
de preşedinte.
(2) Numirea şi înlocuirea Consiliului de administartie se face de către Adunarea
Generală a Acţionarilor.
În cazul în care revocarea unui membru al Consiliului de Administraţie
survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune
interese.
(3) În cazul absenţei temporare sau definitive a unui membru al Consiliului de
Administraţie, Adunarea Generală a Acţionarilor va putea desemna o altă
persoană care va exercita atribuţiile acestuia temporar ori până la expirarea
mandatului predecesorului sau, după caz.
(4) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori,
Consiliul de Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii
până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor.
(5) Dacă vacanţa prevăzută la punctul (4) determină scăderea numărului
administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată
Adunarea Generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri
ai Consiliului de Administraţie.
:
ART. 9. Atribuţiile Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor
necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia
celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală.
(1) Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu
pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea
planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţilor directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi
implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii,
potrivit legii;
g) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a Directorilor;
Nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de
Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor
(2) Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii;
b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai Societăţii şi pentru persoanele care au
calitate de gestionari;
c) aprobă contractul colectiv de muncă şi modificările acestuia;
d) supune anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5
luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la gestiunea
administratorilor, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent,
precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societăţii pentru exerciţiul financiar următor;
e) aprobă sau propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor,
potrivit competenţelor, investiţiile ce urmează a se realiza de către Societate;
f) aprobă structura organizatorică a Societăţii şi decide înfiinţarea de noi
compartimente de activitate sau desfiinţarea altora existente;
g) aprobă volumul maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate, conform
prevederilor legale;
h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea
patrimoniului;
i) stabileşte, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime anuale pentru
închiriere, subconcesionare, prestări servicii, taxe de eliberarea licenţelor de
lucru, a permiselor de acces şi alte activităţi pe care le prestează, pe baza
analizei complete şi comparative şi le supune aprobării Adunării Generale a
Acţionarilor Societăţii;

j) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ori de câte ori este
nevoie;
k) pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării Adunării Generale a
Acţionarilor;
l) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor;
m) asigură gestionarea şi coordonarea Societăţii;
n) aprobă documentaţiile pentru închiriere şi subconcesionare teren, închiriere
spaţiu, conform prevederilor legale în vigoare si ale prezentului act constitutiv;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele conferite prin lege.

(3) Consiliul de Administraţie este obligat să prezinte acţionarilor situaţiile
financiare anuale ale Societăţii, raportul auditorului financiar asupra activităţii
administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri şi
cheltuieli şi planul de activitate pentru anul următor, cu cel puţin 10 zile înainte de
termenul fixat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Principalele atributii ale compartimentelor cuprinse in organigrama sunt
prezentate in regulament dupa cum urmeaza:
2.1 Directorul General –Principalele atributii , sarcini , responsabilitati
Directorul General coordoneaza si conduce direct urmatoarele compartimente:

– Compartiment Secretariat ,
– Compartiment Resurse Umane,
– Compartimentul Juridic,
– Compartimentul Audit Intern
– Serv.Administrativ
– Serv.Investitii-Achizitii Publice,Fonduri Europene
– Comp.Control Financiar de Gestiune
– Serv.Finaciar-Contabilitate
– Compartimentul SSM , S.U
– Compartiment Relatii-Publice , Mass-Media , Promovare Imagine

Art.10

Atribuţiile Directorului General sunt, in principal, următoarele:
(1) Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente
conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate şi va înştiinţa Consiliul de
Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor sale.
Remuneraţia Directorului General, obţinută în temeiul contractului de mandat
este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii şi se impozitează
potrivit legislaţiei în materie.
(2) Atribuţiile Directorului General sunt, în principal, următoarele:
a) reprezintă Societatea în raporturile cu terţii;
b) asigură conducerea curentă a Societăţii;
c) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale Societăţii, stabilite de Consiliul de
Administraţie;
d) negociază şi semnează contractul colectiv de muncă;
e) negociază şi semnează, conform legii, contractele individuale de muncă;
f) stabileşte prin negociere, potrivit legii, salariile personalului Societăţii, cu
încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
g) angajează, promovează şi concediază personalul Societăţii, în condiţiile legii;
h) dispune, urmăreşte şi asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de
Administraţie şi a prevederilor legale;
i) aprobă regulamentele şi instrucţiunile de serviciu pentru administrarea, păstrarea
şi întreţinerea mijloacelor materiale aflate în administrarea Societăţii, dezvoltarea
şi modernizarea acestora, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului;
j) numeste si revoca conducatorii departamentelor, serviciilor, compartimentelor,
birourilor din cadrul societatii;
k) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să
închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul
societăţii, a căror valoare nu depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor
societăţii la data încheierii actului juridic, cu împuternicirea Consiliului de
Administraţie;
l) încheie contracte şi alte acte juridice în numele societăţii, conform delegării de
competenţă dată de Consiliul de Administraţie;
m) încheie contracte şi alte acte juridice în numele şi pe seama societăţii ;
n) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale;
o) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit domeniilor de
competenţă stabilite conform legii;
p) îi împuterniceşte pe directorii executivi să exercite orice atribuţii din sfera sa de
competenţă;
r) împuterniceşte personalul societăţii pentru constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere,
cu modificările şi completările ulterioare;
s) urmăreşte în permanenţă evidenţele patrimoniului societăţii, inventarierii
bunurilor şi dezvoltarea acestuia;
ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare şi aprobă orice
alte măsuri privind activitatea Societăţii;

(3) In lipsa Directorului General sau daca acesta se afla in imposibilitate
temporara de exercitare a functiei, Directorul General Adjunct sau persoana
imputernicita de Consiliul de Administratie, exercită atribuţiile Directorului
General prevăzute la art. 21, alin. (2), lit. „a”, „b”, „c”, „d”, „e ”, „f”, „g”, „h”, „i”,
„j”, „l”, „m”, „n”, „o”, „r”, „ş”.
.

Art.11
Atributiile compartimentului secretariat-activitati principale
– urmareste si verifica daca sunt creeate conditiile necesare desfasurarii agendei
directorului general ;
-asista cand este solicitata la sedintele de lucru ale directorului general ;
-asigura redactarea documentelor/corespondentei societatii ;
-centralizeaza informatiile care ii parvin , le prelucreaza si le prezinta directorului
general
-asigura in cadrul societatii distributia catre compartimente a sarcinilor si a
deciziilor directorului general
-gestioneaza documente de interes general ale firmei ;
Sarcinile specifice locului de munca din acest compartiment sunt cele
stabilite prin fisa de post

Art.12
Atributiile compartimentului Resurse Umane-activitati principale
-întocmeşte şi ţine evidenţa documentaţiei privind angajări, promovări, detaşări,
plecări din societate , fluctuaţia de personal, salarizare ;
-păstrează legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru rezolvarea unor
probleme legate de activitatea de resurse umane ;
– realizează pontajul şi păstrează evidenţa concediilor medicale ;
-întocmeşte corect dosarele de pensionare, conform legislaţiei în vigoare;
-realizează şi raportează o serie de situaţii statistice cerute de conducerea
societăţii, privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă , sex, socio-
profesionale, fluctuaţia de personal, absenteismul, cauzele acestora etc;

-eliberează, la cerere, documente care atestă calitatea de angajat a lucrătorilor
societatii: diverse tipuri de adeverinţe, împuterniciri, recomandări, delegaţii etc;
-completează şi actualizează Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor-
REVISAL
Sarcinile specifice locului de munca din acest compartiment sunt cele
stabilite prin fisa de post

Art.13
Atributiile compartimentului juridic-activitati principale
-acordarea de consultanţă în problemele de natură juridică ale societatii;
-redactarea actelor juridice încheiate de firmă cu alte persoane sau cele de dreptul
muncii;
– avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
-verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic primite spre avizare;
-promovarea acţiunilor judecătoreşti în faţa instanţelor;
-reprezentarea societăţii în procese în instanţele judecătoreşti;
-îndeplinirea procedurii necesare pentru punerea în executare silită a hotărârilor
definitive şi irevocabile.
Sarcinile specifice locurilor de munca din acest compartiment sunt cele
stabilite prin fisele de post aferente posturilor din compartimentul juridic.

Art.14
Atributiile compartimentului audit intern-activitati principale
– elaboreaza norme metodologice specifice Soc Administratia Zonei Libere
Giurgiu S.A., cu avizul Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul
Primariei Giurgiu;
-elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern , pe baza evaluarii
riscului asociat diferitelor structuri/activitati pe care il supune aprobarii ;
-efectueaza activitati de audit public intern, pe baza de ordin de serviciu, pentru a
evalua daca sistemele de management financiar si control ale societatii sunt
transparente si sunt conforme cu normele de legalitate , regularitate, economicitate
, eficienta si eficacitate; in cazul identificarii unor neregularitati semnificative sau
posibile prejudicii raporteaza imediat Directorului General si structurii de control
intern abilitate ;

– elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern , cuprinzind
principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit si
il transmite la structurile teritoriale ale UCAAPI prin organul ierarhic imediat
superior-Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primariei Giurgiu;
-desfasoara auditari ad-hoc, misiuni de audit public intern cu caracter exceptional,
necuprinse in planul anual de audit public intern, in baza ordinului de serviciu
aprobat de Directorul General;

Sarcinile specifice locului de munca din acest compartiment sunt cele stabilite
prin fisa de post .

Art.15
Atributiile compartimentului SSM S.U-activitati principale
– identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a
sistemului de muncă, respectiv executant , sarcină de muncă , mijloace de
muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de
lucru;
– elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
– elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile
activităţilor şi ale societatii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
– verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
-stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă,
stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor
Hotărârii Guvernului 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru
semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
– identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de
lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu
echipament individual de cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă; monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor
instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
-participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art.
108-177 din normele metodologice;
-intocmeste fisele individuale de protectia muncii la angajare si face instructajul
general de protectia muncii ;
-activitate de protectie a mediului. In acest sens:

-urmareste intreaga activitate de protectie a mediului in Zona Libera pe baza
normelor , principiilor si elementelor strategice cuprinse in legea 137/1995 ,
republicata si completata ulterior;
-urmareste activitatea administrarii terenurilor si cladirilor din patrimoniul
societatii , al concesionarilor , chiriasilor si tertilor utilizatori ai Zonei Libere
Giurgiu din punct de vedere al protectiei mediului;
-controleaza respectarea legislatiei pe linia protectiei mediului;
-insoteste inspectorii Agentiei de Mediu sau ai Garzii de Mediu , in controalele
efectuate de acestia in Zona Libera Giurgiu;

Sarcinile specifice locului de munca din acest compartiment sunt cele stabilite prin
fisa de post

Art.16
Atributiile serviciului administrativ
Serviciul administrativ are in componenta –subordonare directa , biroul control
poarta

Principale atributii ale serviciului administrativ:
-administreaza sediul firmei si intregul teritoriu al societatii. In acest sens:
-asigura buna functionare a mijloacelor fixe de uz comun
-asigura un mediu de lucru sigur si conditii bune de lucru pentru salariatii din subordine
-asigura si controleaza modul de desfasurare acurateniei in cadrul sacietatii
-conduce , indruma si controleaza activitatea din punctul de acces al S.C. Administratia
Zonei Libere Giurgiu SA.
-organizeaza activitatea de supraveghere si control a Zonei Libere
-asigura , urmareste si controleaza impreuna cu Politia de Frontiera , Politia TN ,
modul de organizare a planului de paza.
-informeaza operativ conducerea Administratiei asupra oricaror evenimente care
contravin bunei desfasurari a activitatii de paza si supraveghere

Sarcinile specifice locurilor de munca din acest compartiment sunt cele
stabilite prin fisele de post aferente posturilor din serviciul administrativ.

Art 17
Atributiile serviciului financiar -contabilitate-atributii principale:
– asigura aplicarea corectă a procedurilor utilizate pentru elaborarea
documentelor justificative, circulaţia acestora şi a sistemelor de contabilizare;
– asigura si aplica corect procedurile interne stabilite la nivelul serviciului
financiar contabilitate;
– efectuează teste de conformitate, sondaje, identificarea punctelor forte şi a
punctelor slabe; analiza procedurilor, teste economice cu date economice
interne;
– contabilizează facturile emise pentru clienţii externi si interni;
– intocmeşte situaţii şi rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora;
-pe baza pontajelor primite ,intocmeste toate documentele interne si de banca in
vederea asigurarii la timp a salariilor salaritilor
Sarcinile specifice locurilor de munca din cadrul serviciului financiar –
contabilitate sunt cele stabilite prin fisele de post aferente posturilor din
compartiment

Art 18
Atributiile serviciului investitii-achizitii publice , fonduri europene
-atributii principale
-asigura participarea la intocmirea documentatiei de atribuire in vederea
desfasurarii procedurilor de achizitie publica de lucrari , servicii si produse ;
-elaboreaza sau dupa caz coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de
atribuire;
-aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
-participa la receptia lucrarilor;
-realizeaza achizitii publice directe;
-indeplineste obligatiile referitoare la publicitate;
-prezinta informatii cuprivire la pretul unitar/total actualizat dupa o cercetare
amanuntita a pietii;

-urmareste si face informari catre directorul general al societatii privind solutiile
de rezolvare pentru eventuale litigii de hotare aparute intre utilizatorii invecinati;

Sarcinile specifice locurilor de munca din cadrul serviciului investitii-achizitii
publice sunt cele stabilite prin fisele de post aferente acestui compartiment

Art 19
Atributiile comp.control financiar de gestiune-atributii principale

– asigurarea integrităţii patrimoniului operatorului economic, precum şi a bunurilor
din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;
– respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activităţii
economico-financiare a operatorului economic;
– creşterea eficienţei în utilizarea resurselor alocate.

Sarcinile specifice locurilor de munca din cadrul compartimentului sunt cele
stabilite prin fisele de post aferente acestui compartiment
Art 20
Atributiile comp.Relatii Publice Mass-media , promovare imagine-atributii
principale
-gestioneaza imaginea publica a societatii
-indeplineste activitati legate de rolul de purtator de cuvant-faciliteaza relatia
conducerii ca mass-media, ofera informatii ori de cate ori este nevoie
-coordoneaza activitatea de organizare de evenimente
-se ocupa de promovarea institutiei prin mijloace specifice
-elaboreaza la inceput de an Planul Annual de Relatii Publice si ori de cate ori este
nevoie propane conducerii societatii planuri , evenimente ,campanii de relatii
publice

-realizeaza materiale informative destinate comunicarii interne si externe
-asigură particitarea la târguri, expoziţii, simpozioane, pentru promovarea imaginii
Zonei Libere Giurgiu;
Sarcinile specifice locurilor de munca din cadrul compartimentului sunt cele
stabilite prin fisele de post aferente acestui compartiment

Art.21
Atributiile Directorului Comercial
Directorul comercial coordoneaza in mod direct Directia Comerciala si are in
principal urmatoarele atributii:
– coordoneaza modul de elaborare a proiectele contractelor de: concesiune,
închiriere teren si spatii diverse (birouri, module, garaje, containere, hale,
platforme), publicitate, asociere, colaborare etc ce se urmaresc in derulare de catre
directia comerciala;
– asigura gestionarea contractelor si conventilor susmenţionate, urmarirea modului
in care se respecta clauzele şi ia măsuri conform acestora;
– colaboreaza cu Directia Economica-serv investitii si achizitii publice in scopul
predarii amplasamentelor prevazute in contractele de concesiune si inchiriere;
– analizează împreună cu Departamentul economic şi consilierii juridici situaţia
facturilor neîncasate la termen şi propune măsuri pentru recuperarea creanţelor de
la clienţii debitori;

Directorul Comercial coordoneaza si conduce direct urmatoarele
compartimente:
– serviciul licitatii contracte si urmarire contracte;
– serviciul licente permise, centralizare si urmarire consumuri generale;
Art.22
Atributiile serviciului licitatii contracte si urmarire contracte-atributii
principale:
-elaboreaza proiectele contractelor de subconcesiune si inchiriere;
-gestioneaza contractele de concesiune , inchiriere si prestari servicii din
competenta departamentului;
-propune masuri de reziliere a contractelor , in cazul in carae partenerii nu respecta
clauzele contractuale;

-organizeaza licitatii de subconcesionare teren si constructii , de inchiriere ,
conform prevederilor legale in vigoare;
-emite facturi pentru toate serviciile efectuate de societate
-urmareste incasarea facturilor conform clauzelor contractuale in vigoare;
-calculeaza penalitatile de intarziere la plata in onditiile prevazute in contractele
comerciale si ia masuri pentru incasarea acestora;
-furnizeaza permanent informatii si date firmelor interesate de Zona Libera si
contribuie direct la stabilirea relatiilor comerciale;
-analizeaza impreuna cu departamentul economic si consilierii juridici situatia
creantelor neincasate si propune masuri pentru recuperarea acestora;
-intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii situatiile solicitate de organele
superioare sau cele impuse de legislatia in vigoare;
Sarcinile specifice locurilor de munca din cadrul serviciului licitatii contracte si
urmarire contracte sunt cele stabilite prin fisele de post aferente acestui
compartiment.
Art.23
Atributiile serviciului licente permise , urmarire consumuri generale
-atributii principale:
-elibereaza licentele de lucru pentru desfasurarea activitatii societatilor
comerciale/persoanelor fizice ;
-elibereaza permise de acces persoane si mijloace auto in baza carora acestea pot
intra in incinta societatii
-verifica si ia masuri pentru existenta tuturor documentelor legale in dosarele
intocmite pe fiecare operator pentru licentele de lucru , permisele de acces si
utilitatile furnizate;
-analizeaza periodic nivelul taxelor de licenta si de permise acces;
-intocmeste conventiile de lucru pentru accesul in Zona Libera Giurgiu , incheiate
intre S.C.Administratia Zonei Libere Giurgiu SA. si utilizatori/terti utilizatori;
-monitorizeaza aparatele de contorizare a consumurilor de energie electrica si apa
potabila , atat pentru societate cat si pentru utilizatorii din zona libera care au
incheiate contracte de prestari servicii;
-intocmeste lunar procese verbale pentru stabilirea consumurilor fiecarui utilizator
din zona libera Giurgiu;
-incheie contracte de distributie pentru energie electrica si apa pentru
subconsumatorii racordati la retelele proprii de utilitati ale societatii

Sarcinile specifice locurilor de munca din cadrul biroului licente permise ,
centralizare si urmarire consumuri generale sunt cele stabilite prin fisele de post
aferente acestui compartiment.
Art.24

Atributiile inginerului sef
Inginerul sef coordoneaza in mod direct Directia Transport , Operatiuni Cheu
si are in principal ca atributii cele stabilite prin fisa postului. Inginerul sef
coordoneaza in mod direct urmatoarele compartimente:

-serviciul transporturi
-serviciul operatiuni cheu

Art.25
Atributiile serviciului transporturi-atributii principale
-coordoneaza intreaga activitate de transport cu autoturisme sau de marfuri cu
autocamioanele societatii;
-urmareste si intocmeste situatii privind parcul auto;
-urmareste derularea contractelor incheiate legate de activitatea specifica serv
.transporturi;
-raspunde de efectuarea reviziilor tehnice planificate pentru intrg parcul auto;
Sarcinile specifice locurilor de munca din acest compartiment sunt cele
stabilite prin fisele de post aferente posturilor din serviciul transporturi

Art.26
Atributiile serviciului operatiuni cheu- atributii principale
-coordoneaza activitatea de tranzit marfuri generale , reparatii si intretinere pe
cheul de armare al societatii;
-in baza analizelor si calculelor economice intocmeste si propune spre aprobare
tarife minime ce stau la baza incheierii contractelor de manipulari marfuri;
-pastreaza si urmareste derularea in conditii optime a contractului de prestari
servicii;
-asigura permanent identificarea de noi parteneri de afaceri pentru prestari servicii
specifice cheiului;

-controleaza si urmareste respectarea prevederilor legale privind transportul si
depozitarea deseurilor in Zona Libera Giurgiu;
Sarcinile specifice locurilor de munca din acest compartiment sunt cele
stabilite prin fisele de post aferente posturilor din serviciul operatiuni cheu.